Thẻ: Căn cứ nào để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước đối với các vụ án oan sai