Thẻ: Chế độ phụ cấp thâm niên đối với dân quân tự vệ tại TP.HCM được quy định thế nào?