Thẻ: Quyền xác định lại dân tộc được quy định như thế nào?