Thẻ: Bảng lương mới của quân đội được quy định thế nào?