Thẻ: Hộ gia đình phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong trường hợp nào?