Thẻ: Hợp đồng tương tự trong đấu thầu tại TP.HCM như thế nào thì đạt yêu cầu?