Thẻ: Không đăng ký quân sự tạm vắng bị xử lý thế nào?