Thẻ: Mỗi cá nhân được giảm trừ gia cảnh tối đa bao nhiêu người phụ thuộc?