Thẻ: Người có hành vi cướp phá tài sản trên tàu biển có được đương nhiên xóa án tích không?