Thẻ: Nguyên tắc quản lý và trách nhiệm sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố tại TPHCM