Thẻ: Phí bảo hiểm trong thời gian xây dựng tại TP.HCM được xác định như thế nào?