Thẻ: Các biện pháp xử lý khi thương thảo hợp đồng trong đấu thầu không thành công