Thẻ: Các trường hợp miễn không phải nộp lệ phí làm thẻ căn cước công dân