Thẻ: Hộ kinh doanh không tiến hành đăng ký thuế sẽ bị xử phạt như thế nào?